Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Glavne aktivnosti: 

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I

Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.

OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI

Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

OPERACIJA REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE

Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

  • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
  • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
  • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
  • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
  • če  uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

  • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
  • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
  • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
  • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
  • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – Nakup kmetijske mehanizacije namenjene izvajanju ekološke pridelave (ukrep 4.1)

PovzetekNa kmetiji kmetujemo po načelih ekološkega kmetovanja. Prevladuje ekološka reja živali. Za krmljenje je zelo pomembna kvalitetna doma pridelana voluminozna krma. Za pripravo dobre krme je potrebna ustrezna in primerna mehanizacija. Z novo mehanizacijo je priprava krme lažja in krma je bolj kvalitetna, saj se bo lažje prilagajati ustreznim vremenskim pogojem in vegetaciji.

Glavne dejavnosti: Z nakupom traktorske prikolice smo optimizirali potrebe transporte v ekološkem kmetovanju (prevoz pridelkov, krme,…). Z nakupom vrtavkastega zgrabljalnika smo optimizirali pripravo krme, krma je bolj kvalitetna, z njim se lažje prilagajamo vremenskim pogojem in vegetaciji. Časovno je spravilo krme hitrejše, saj se zaradi večjega zgrabljalnika pripravi več krme v enakem času kot doslej.

Cilji: posodobitev in optimizacija kmetijske proizvodnje spravila krme in pridelkov; zmanjšanje obsega fizičnega dela; manjši obratovalni stroški delovnih ur; zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali;

Pričakovani rezultati: optimizacija in večja učinkovitost spravila sena; izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega dela, optimizacija časa transporta;

OBIŠČITE NAS

Narin 107, 6257 Pivka,

Slovenija

POKLIČITE NAS

00386 (0)5 753 20 70

00386 (0)41 536 094

PIŠITE NAM

info@andrejevi.si

GPS koordinate

45°38’38.0” N   14°11’50.4” E

Odprti smo vse dni v letu po

predhodnem dogovoru.

© Turistična kmetija Pri Andrejevih, 2017.